Menu

Vedtægter

Vedtægter

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen

Stiftet 6. september 1916

 • 1. Navn
  Foreningens navn er: Borup Idrætsforening – Fodbold, i det følgende kaldet Klubben. Klubbens hjemsted er Borup. Klubben er tilsluttet Borup Idrætsforening (BIF), hvis regler Klubben er underlagt.

  § 2. Formål
  Klubbens formål er:
  • at skabe interesse for og udbrede kendskabet til fodbold
  • at dygtiggøre sine medlemmer
  • at skabe en aktiv og positiv ånd omkring klubben og dens arbejde
  • at skabe og styrke sammenhold og kammeratskab imellem spillere, trænere og ledere
  • at gøre det sjovt for alle at spille fodbold

  § 3. Optagelse af medlemmer

Stk. 1. I klubben optages både aktive og passive medlemmer.

Stk. 2. Enhver person, som kan tilslutte sig klubbens formål kan optages som medlem.

Stk. 3. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges ved en generalforsamling.

Stk. 4. Ind- og udmeldelse ved udfyldelse af blanket, som ligger på klubbens hjemmeside. Gyldig udmeldelse af klubben kan kun ske ved udfyldelse af blanket på hjemmeside.

§ 4. Kontingent

Stk. 1. Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentperioden fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves forud.

Stk. 3. Kontingenttyperne fastsættes af bestyrelsen en gang årligt og fremlægges til orientering på Generalforsamlingen sammen med fremlæggelse af budget.

Stk. 4. Kontingentrestancer udover en måned fra forfaldsdato kan medføre udelukkelse fra hele Borup Idrætsforening. Beslutning om udelukkelse træffes af Klubbens bestyrelse, men skal godkendes af hovedforeningens bestyrelse.

Stk. 5. Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen fritage medlemmer for kontingent samt helt eller delvis eftergive kontingentrestancer eller anden skyld til Klubben efter skriftlig anmodning fra den pågældende.

 

 • 5. Medlemsforpligtelser

Stk. 1. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde Klubbens regler samt alle beslutninger truffet af bestyrelsen eller af hovedforeningens bestyrelse. Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde alle regler i de organisationer, som foreningen er medlem af, samt til enhver tid repræsentere foreningen på en værdig måde.

Stk. 2. Klubbens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ordensregler og behandle Klubbens materiel på forsvarlig måde. Utilbørlig optræden og uforsvarlig omgang med Klubbens materiel kan medføre bortvisning fra Klubbens område og erstatningskrav efter almindelige erstatningsregler, såfremt bestyrelsen skønner det rimeligt. Grove overtrædelser kan, efter afholdt bestyrelsesmøde, medføre fratagelse af medlemskab.

Stk. 3. Klubbens medlemmer er endvidere underkastet regler for større idrætssammenslutninger, som Klubben måtte være medlem af herunder Borup Idræts Forening, Dansk Boldspil-Union og DGI.

Stk. 4. Andre end Klubbens bestyrelse, trænere eller holdledere må ikke arrangere kampe i Klubbens navn eller i andre kampe end for Klubben benytte dens spilledragt.

§ 6. Udelukkelse af medlemmer

Stk. 1. Overtrædelse af § 5 kan medføre udelukkelse af Klubben ved en bestyrelsesbeslutning. Beslutningen skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Et udelukket medlem kan kun optages i Klubben igen, såfremt Hovedbestyrelsen med 2/3 flertal bestemmer dette.

Stk. 2. Bestyrelsen kan desuden udelukke et medlem af Klubben, når der findes særlig grund hertil, eller hvis ¼ af Klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt opfordrer hertil.

Stk. 3. Et bestyrelsesmøde, hvor et dagsordenspunkt vedrører fratagelse af medlemskab, er kun beslutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er skriftligt underrettet mindst 8 dage forinden med opgivelse af, hvem sagen gælder. Personen, som udelukkelsessagen vedrører, skal have mulighed for at kommentere spørgsmål ved personligt fremmøde til bestyrelsesmødet eller ved skriftlig indsigelse forud for bestyrelsens møde.

§ 7. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, dog senest 14 dage før ordinær generalforsamling i Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden og eventuelt i en lokalavis. Dagsorden skal være tilgængelig på Klubbens hjemmeside umiddelbart i forlængelse af offentliggørelse af indkaldelsen. Seneste 1 uge før skal
indkomne forslag være tilgængelige på Klubbens hjemmeside.

Stk. 4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være Klubbens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem over 16 år, som ikke er i restance. Trænere og holdledere er stemmeberettigede og valgbare i kraft af deres erhverv i Klubben. Såfremt medlemmerne er under 16 år, har forældre eller værge stemmeret for denne. Forældre eller værge kan dog aldrig have mere end en stemme, uagtet antal medlemmer de repræsenterer.

Stk. 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, når den er lovligt indvarslet.

Stk. 7. En person kan kun vælges, hvis denne er tilstede, eller hvis der foreligger skriftligt samtykke.

Stk. 8. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen som afgår således: Formand og 1-3 bestyrelsesmedlemmer ved lige årstal og næstformand, kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlemmer ved ulige årstal.

Stk. 9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
2. Klubbens formand aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet fremlægges efterfølgende til orientering for hovedforeningens bestyrelse.
4. Kassereren fremlægger budget.
5. Indkomne forslag (forslagsstilleren skal være repræsenteret).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Evt. valg af udvalg, suppleanter m.v.
8. Eventuelt.

Stk. 10. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal, dog med undtagelse af forslag til vedtægtsændringer (jf. §11).

Stk. 11. For generalforsamlingen udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten, og som skal være tilgængelig for Klubbens medlemmer på Klubbens hjemmeside.

Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, dersom en generalforsamling, bestyrelsen eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Motiveret forslag fra medlemmerne skal skriftligt tilsendes bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er da pligtig til at lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter, at begæringen herom er fremsat. Med mindst 14 dages varsel skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, ved bekendtgørelse på hjemmesiden og eventuelt i en lokalavis.

 

 

 

 

 

 • 8. Bestyrelsen
  Stk. 1. Klubbens bestyrelse består af min. 5 og maks. 9 medlemmer. Udover de på generalforsamlingen valgte formand, næstformand og kasserer kan bestyrelsen konstituere sig selv.

Stk. 2. Ved udtrædelse af generalforsamlingsvalgt formand, næstformand eller kasserer, kan bestyrelsen konstituere pågældende funktion blandt de generalforsamlingsvalgte frem til næstkommende generalforsamling.

Stk. 3. I tilfælde af ledige pladser i bestyrelsen efter udtrædelse af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, kan bestyrelsen vælge at supplere sig selv frem til næstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte permanente og midlertidige udvalg. Udvalgene kan inddrage personer udenfor bestyrelsens kreds. Der føres beslutningsreferat fra møderne, som skal være tilgængelige for medlemmerne på klubbens hjemmeside. Beslutninger truffet af disse udvalg kan efterprøves og omstødes af Klubbens bestyrelse.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for Klubbens generelle politik og tiltag samt Klubbens økonomi.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog minimum hver anden måned. Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet og der udarbejdes som minimum et beslutningsreferat.

Stk. 7. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller næstformanden er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens forfald påhviler dennes pligter og rettigheder næstformanden.

Stk. 8. Klubben tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening, jf. dog § 10, stk. 2 og 3 vedr. Klubbens midler. Ved større økonomiske beslutninger dog af en beslutningsdygtig bestyrelse.

Stk. 9. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

 

 • 9. Bestyrelsens øvrige opgaver/erhverv

Stk. 1. Bestyrelsen vælger en tilsynshavende med Klubbens materiel og lokaler.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en repræsentant fra bestyrelsen til Hovedbestyrelsen, hvor der er mødepligt (evt. ved suppleant). Bestyrelsens repræsentant i Hovedbestyrelsen har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om beslutninger truffet ved Hovedbestyrelsesmøderne. Repræsentanten er endvidere forpligtet til at holde Hovedbestyrelsen orienteret om Klubbens planer.

 

 

 

 

 • 10. Klubbens midler


Stk. 1. Klubbens kapital anbringes i bank, sparekasse eller danske stats- eller kreditobligationer, som skal noteres på Klubbens navn.


Stk. 2. Fuldmagt til at hæve af Klubbens midler har alene kasserer og formand. Ved hævninger udover den almindelige drift, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning.
Stk. 3. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.


Stk. 4. Til at revidere Klubbens regnskaber vælges på generalforsamlingen en intern revisor, som skal påse, at bestyrelsen forvalter Klubbens midler på forsvarlig måde i overensstemmelse med Klubbens regler og formål. Denne må ikke have nogen tillidspost inden for Klubben eller være valgt til at repræsentere Klubben i overordnede organer.


Stk. 5. Klubbens afsluttede og reviderede regnskab tilsendes Kassereren for Hovedforeningen senest 30 dage før generalforsamlingen.


Stk. 6. Klubben skal føre medlemsliste

 • 11. Vedtægtsændringer


Stk. 1. Ændringer i disse vedtægter skal vedtages på en generalforsamling og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede skal stemme for ændringsforslaget.


Stk. 2. Klubbens opløsning kan alene ske efter forslag fra bestyrelsen på en derpå følgende generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig når 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, samt at 2/3 af de fremmødte stemmer for.


Stk. 3. Har 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemt for forslaget, men mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkalder bestyrelsen senest 3 uger efter til en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødedeltagere, og forslaget er da endeligt vedtaget, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.


Stk. 4. Ved Klubbens eventuelle opløsning tilfalder dennes formue og effekter Borup Idræts Forening, idet sådanne midler øremærkes fodboldaktiviteter. Er denne forening ophørt at eksistere, tilfalder ovennævnte værdier ungdomsarbejde øremærket efter generalforsamlingens beslutning til fremme af formålet.

 • 12. Ikrafttræden
  Således vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2006 og senest revideret på generalforsamlingen 27. marts 2018.

 

Luk